Waarde-, cultuur en veranderassessments

Voor een optimale match tussen mens en werkomgeving

Waardeassessment

Dit instrument geeft, overeenkomstig de Spiral Dynamics ® waardesystemen, inzicht in de diepere overtuigingen of drijfveren van mensen die het eigen handelen, denken en kiezen sterk beïnvloeden. Aan de hand van de vragenlijst wordt bepaald welke waardesystemen iemand als voorkeur heeft en welke waardesystemen iemand juist verwerpt. In onderstaande grafiek is een voorbeeld te zien van een waardeprofiel. Het bovenste deel van de grafiek geeft de voorkeuren voor de diverse waardesystemen aan. In dit voorbeeld heeft de persoon de sterkste voorkeur voor het oranje systeem (zelfontplooiing, succes gedreven, rationaliteit). Het onderste deel van de grafiek geeft de verwerpingen aan. Daarin is te zien dat deze persoon de grootste afkeur van het blauwe waardesysteem heeft wat duidt op een allergie voor de vervormingen daarvan zoals bureaucratie, gemoraliseer en strakke hiërarchie. Vaak worden de assessments gebruikt door een team of (deel van een) organisatie, de grijze lijnen geven dan de gemiddelde score van het team of organisatie aan. Zo ontstaat direct inzicht in de dynamiek tussen de persoon en zijn collega’s.

Cultuurassesment

Interventies en verandertrajecten in organisaties kunnen alleen succesvol zijn als de cultuur en structuur in de organisatie zijn afgestemd op de diepere drijfveren van de medewerkers. Het Cultuurassessment geeft inzicht in de dynamiek tussen mens en organisatie en geeft cruciale en concrete informatie voor iedereen die veranderingen wil aanbrengen in de cultuur en structuur van de organisatie. Deze inzichten leiden tot betere, meer functionele interventies en verandertrajecten. Dit instrument is uniek doordat het niet alleen de waarden van de organisatiecultuur meet, maar ook de persoonlijke waarden van de medewerkers. Deze worden vergeleken om te zien of de huidige en de gewenste cultuur past bij de medewerkers en zo kan worden gewerkt aan een cultuur waarin medewerkers optimaal hun kwaliteiten kunnen ontplooien.

Het Cultuurassessment is geïnspireerd op het werk van Frederic Laloux, Reinventing Organizations en daardoor bij uitstek geschikt voor organisaties die streven naar meer heelheid, zelf-management, en evolutionaire doelstellingen waarbij verantwoordelijkheden lager in de organisatie worden gelegd. Met dit instrument wordt inzicht verkregen in wat de kenmerken van de huidige cultuur zijn en wat de beste weg is om deze stap voor stap te laten transformeren naar een cyane cultuur. Het Cultuurassessment bestaat uit 17 vragen over de persoon zelf en 27 vragen over de cultuur en structuur in de organisatie.

Het meet:

  • dat wat de mensen drijft, hun diepere drijfveren;
  • de perceptie die medewerkers hebben van de cultuur en de structuur van de organisatie;
  • hoe de medewerkers de cultuur en structuur van de organisatie wensen.

Het assessment meet en vergelijkt deze informatie en geeft onder andere inzicht in:

  • het ontwikkelingsniveau van organisatie en medewerkers;
  • de mate waarin de organisatiecultuur aansluit bij de diepere waarden en drijfveren van de medewerkers;
  • als dit niet aansluit, welke culturen en systemen dan wèl passen bij de medewerkers;
  • of geplande veranderingen aansluiten bij het potentieel van medewerkers;
  • wat een logische volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie is;
  • de veranderingsbereidheid van medewerkers;
  • welke specifieke aspecten van cultuur en systemen frictie geven en aandacht vereisen.

Door groepsprofielen te maken van verschillende afdelingen en doorsnedes van de organisatie (bijvoorbeeld directie, management, teams, medewerkers of organisatieonderdelen in verschillende landen) kan verder inzicht worden verkregen in hun karakteristieken en knelpunten in de onderlinge samenwerking. Vaak zijn interne conflicten gerelateerd aan verschil in diepere waarden en inzicht daarin is een voorwaarde in het oplossen ervan.

Veranderassessment

Dit instrument geeft inzicht in de fasen waarin iemand zich bevindt in zijn veranderproces. Dit is tevens een duiding van het welbevinden van iemand gegeven zijn situatie (leefomgeving. Hiervoor worden de veranderstadia die door Don Beck en Chris Cowan zijn gedefinieerd en beschreven in het boek Spiral Dynamics gebruikt. Het veranderprofiel wordt ook veel in combinatie met het waardeprofiel ingezet, bijvoorbeeld om te onderzoeken of bij iemand zich een nieuw waardesysteem ontwikkelt.

De grafiek geeft iemands energieverdeling aan over de verschillende stadia van verandering. De verticale as geeft de mate aan waarin iemand in harmonie met zijn (leef)omgeving verkeert, hoe hoger de scores in de bovenste stadia, hoe meer harmonie met de leefomgeving wordt ervaren. Hoge scores in de lager gelegen stadia duiden op een frictie met de omgeving. De horizontale as geeft de positie in het veranderproces aan. Bij grote veranderingen doorloopt iemand meestal alle veranderstadia. Ze gaan meestal de hele dynamiek van de blauwe (getrokken en gestippelde) lijn door, van harmonie naar frictie, terug naar harmonie. In dit voorbeeld scoren alfa en beta relatief hoog, dit duidt op een tevredenheid met de huidige situatie (alfa), maar op een op handen zijnde verandering (beta). Wat die verandering gaat betekenen is nog niet erg duidelijk (lage flex en delta) en hoe de situatie er uiteindelijk uit gaat zien ook nog niet (lage nieuwe alfa).

Bron: ValueMatch

What's up?

Heb je een korte vraag?

Stuur een WhatsApp bericht

06-25 34 10 16

Opstapje nodig?

Kom je er even niet uit?

Wij helpen je graag weer op weg.

bel mij

Contact

Bereikbaarheid

info@sampimon.nl

06-25 34 10 16