Privacyverklaring

SAMPIMON Results in Coaching, gevestigd aan Watervogel 24, 6988 CB Lathum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Monique Sampimon is de Functionaris Gegevensbescherming van SAMPIMON Results in Coaching. Zij is te bereiken via info@sampimon.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

SAMPIMON Results in Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SAMPIMON Results in Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • het kunnen uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de deelneming aan een training, coaching of toegang geven tot persoonlijke assessments en/of online leren
 • te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om goederen en diensten bij u af te leveren
 • het afhandelen van uw betaling

SAMPIMON Results in Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De persoonsgegevens worden verstrekt aan

Degenen die:

 • belast zijn met de hierboven opgesomde werkzaamheden, of
 • noodzakelijk betrokken zijn bij de hierboven opgesomde werkzaamheden

Anderen, indien:

 • de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht, of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie), of
 • als onderdeel van een door ons geleverd product of coaching bieden wij, via onze samenwerkingspartner GRIP B.V., een abonnement aan waarin 12 maanden lang online kan worden geleerd, of
 • bij inkoop van trainingen of instrumenten die via derden geleverd worden.

Geautomatiseerde besluitvorming

SAMPIMON Results in Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SAMPIMON Results in Coaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SAMPIMON Results in Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 24 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.

Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

SAMPIMON Results in Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SAMPIMON Results in Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SAMPIMON Results in Coaching vraagt niet om bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SAMPIMON Results in Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SAMPIMON Results in Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sampimon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Bij escalatie kunt u contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SAMPIMON Results in Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sampimon.nl.

What's up?

Heb je een korte vraag?

Stuur een WhatsApp bericht

06-25 34 10 16

Opstapje nodig?

Kom je er even niet uit?

Wij helpen je graag weer op weg.

bel mij

Contact

Bereikbaarheid

info@sampimon.nl

06-25 34 10 16